Nibe Marineforening

Generalforsamling 2023

Generalforsamling den 18-02-2023

Lørdag den 18.februar afholdt Nibe Marineforening sin årlige generalforsamling. Forsamlingen møn-strede ca. 20 fremmødte.

 

Kl. 18 ringerformanden til start på GF. Flaget hejses højtideligt og Kong Christian synges.

 

Formand Hans Jørgen Christensen stiller, som i tid-ligere år, forslag om dirigent Advokat Niels Pedersen, som kvitteres for med klap. Niels Pedersen konstaterer, at GF er lovlig med henvisning til annoncering i Nibe Avis og opslag på marinestuen, og giver derefter ordet til formanden, som kan gå til aftenens første punkt, bestyrelsens beretning.

Formanden starter dog GF med at befale et minuts stilhed til ære for de medlemmer, som i årets løb er gået fra borde.


Årets bestyrelsesberetning:

Formanden beretter åbenhjertigt om årets aktiviteter, at disse har været gennemført med en fin til-slutning, og altid i god ånd. Ydermere fortæller formanden, at vi i dette år har en række kammerater med jubilæer, hhv. 50 år, 40 år og 25 år. Formanden beretter endvidere om årets arrangementer.

Dirigenten takker formanden for beretningen, og da ingen har spørgsmål eller kommentarer, giverhan efterfølgende ordet til kassereren.


Fremlægning af regnskab:

Kasserer Kenneth Kajberg gør kort rede for årets regnskab.  Der er i år et fornuftigt overskud.

Indtægten er stigende igen, men til gengæld er omkostningerne i forbindelse med husets drift også stigende grundet de nu højere priser i markedet.

Der kom spørgsmål fra salen vedr. opstilling af regnskabet.

Regnskabet blev afslutningsvist godkendt med bifald.


Valg:

På valg var formand Hans Jørgen Christensen, Jens Poulsen og Erik Christensen. Formand Hans Jørgen Christensen og Jens Poulsen modtog genvalg med bifald. Erik Christensen havde forinden meddelt sin afgang. Han erstattes i bestyrelsen af tidligere suppleant Lars Brøndum fra Hals.

Som suppleanter blev Jørn Mogensen og Hilmar K. Madsen valgt.

Hans Christian Hansen og Hans Jørn Abildgaard modtog genvalg som revisorer.

Alle ønskes tillykkemed valget.

 

Evt:

Foreningen havde ikke modtaget punkter til evt. fra medlemmerne, så formand Hans Jørgen Christensen brugte tiden på at hylde årets jubilarer. Der er tale om følgende:

50 år: Øjvind Nielsen, John Maler Jensen & Jan Zaar.

40 år: Steen Wulff & Jørgen Højgaard.

25 år: Jørn Mogensen


Desværre kunne 50-års jubilar og æresmedlem John "Maler" Jensen ikke deltage i generalforsamlingen, så hans jubilæums medalje belv overrakt på hans bopæl et par dage senere. (se billede herunder)

Som nyt medlem blev John Lassen budt velkommen.


Mødets resterende tid brugte distriktsformand Charley F. Petersen, Aalborg til bl.a. at berette om tilstanden i De Danske Marineforeninger, dette forgangne års distrikts- og Sendemandsmøder, udlændinges muligheder for at blive medlem af en dansk Marineforening mm.

 

Efter dirigentens anvisning afslutter formanden Generalforsamlingen med en tak for et fint møde. Herefter kunne deltagerne indtage aftenens menu bestående af sild, skipperlabskovs, øl, snaps, kaffe og småkager.

Udlevering af jubilæumsmedalje til John "Maler" Jensen ved formand og Banjermester.

Udlevering af jubilæumsmedaljer

Aftenens Jubilarer.

Søndagsåbent

Tag del i hyggen i Marinestuen den første søndag i hver måned. Bidrag med lidt madlavning en søndag og deltag i det varme kammeratskab i Marinestuen.

Kontakt formanden for mere info.