Nibe Marineforening

Generalforsamling 2024

Generalforsamling den 17-02-2024

Lørdag den 17.februar afholdt Nibe Marineforening sin

årlige generalforsamling (GF).Forsamlingen mønstrede

18 fremmødte.

 

Kl. 18 ringer formanden til start på GF. Flaggasterne

står klar v. flaget, flaget hejseshøjtideligt og Kong

Christian synges.

 

Formand Hans Jørgen Christensen foreslår distriktschef

Charley F. Pedersen fra Aalborg, som kvitteres for med

klap af forsamlingen. Charley F. Pedersen konstaterer,

at GF er lovlig med henvisning til annoncering på hjemmeside, i medlemsblade og i avisen, og giver derefter ordet til formanden, som kan gå til aftenens første punkt, bestyrelsens beretning.

Formanden starter dog GF med at befale et minuts stilhed til ære for de medlemmer, som i årets løb er gået fra borde.

 

Årets bestyrelsesberetning:

Formanden beretter om bestyrelsens konstituering med Lars Brøndums indtrædelse i stedet for Erik Christensen. Formanden berettede åbenhjertigt om årets aktiviteter, herunder sendemandsmøde på Ærø hvor hele bestyrelsen på nær en deltog, såvel som en kort gennemgang af årets aktiviteter. 2023 var et relativt travlt år berettede formanden, året bød bl.a. på foreningens 80-års jubilæum, som blev afviklet med mange gæster, dog på nær De Danske Marineforeningers formand og Distriktschefen beretter formanden drillende med henvisning til aftens dirigent distriktschef Charley Pedersen, som smilende undskyldte sit fravær.

Dirigenten takker formanden for beretningen, og da ingen har spørgsmål eller kommentarer, giver han efterfølgende ordet til kassereren.

 

Fremlægning af regnskab:

Kasserer Kenneth Kajberg gør kort rede for årets regnskab. Der er i år et pænt overskud.

Indtægten falder lidt, men til gengæld er omkostningerne i forbindelse med husets driftligeledes faldende.

Der kom ikke spørgsmål fra salen.

Regnskabet blev afslutningsvist godkendt med bifald.


Valg:

På valg var næstformand Bent Lyngsø, kasserer Kenneth Kajberg og bestyrelsesmedlem Tommy Lyngsø. Formand Hans Jørgen Christensen beretter, at de tre gerne modtager genvalg, hvilket bekræftes med bifald fra salen.

Som suppleanter blev Jørn Mogensen og Hilmar K. Madsen genvalgt.

De tidligere, og gennem mange år valgte revisorer Hans Christian Hansen og Hans Jørn Abildgaard ønskede begge ikke at modtage genvalg som revisorer. Forsamlingen måtte derfor vælge to nye og en suppleant.

Her valgtes Jan Pedersen og Erik Schmidt.

Som suppleant blev Lars Hansen valgt.

Alle ønskes tillykke med valget.

 

Evt:

Foreningen havde ikke modtaget punkter til evt. fra medlemmerne, så

formand Hans Jørgen Christensen brugte tiden på at uddele Marine-

foreningens nål til otte nye medlemmer og støtte-medlemmer.

Mødets resterende tid brugte distriktsformand Charley F. Pedersen, til

bl.a. at berette om tilstanden i De Danske Marineforeninger, herunder

udfordringer med økonomien især vedr. de meget høje udgifter til

bladet "Under Dannebrog" hvor foreningen nu skal betale moms af post

og porto hvilket bringer udgiften til bladet op til ca. 70tusind/år.

Formand Hans Jørgen Christensen foreslår, at Hovedforeningen leverer

bladene direkte til lokalforeningen, som dernæst bistår med at disse

uddeles til lokal-foreningens medlemmer.

Charley Pedersen berettede tillige, at De Danske Marineforeninger siden

2015 har tabt ca. 200 medlemmer årligt, hvilket for mange lokal-

afdelinger er svært at udligne med nye medlemmer.

 

Efter dirigentens anvisning afslutter formanden General Forsamlingen med en tak for et fint møde.Herefter kunne deltagerne indtage aftenens menu bestående af sild, skipperlabskovs, øl, snaps, kaffe og småkager.

Bestyrelsen 2024
Aftenens Dirigent: Charley F. Pedersen

Årets nye medlemmer & støttemedlemmer

De fremmødte medlemmer

Søndagsåbent

Tag del i hyggen i Marinestuen den første

søndag i hver måned.

Bidrag med lidt madlavning en søndag og deltag i det varme kammeratskab i Marine-stuen.

Kontakt formanden for mere info.