Nibe Marineforening

Generalforsamling 2022

Generalforsamling den 19-02-2022

Lørdag den 19. februar 2022 afholdt Nibe Marineforening den årlige generalforsamling. Forsamlingen mønstrede 14 fremmødte. Desværre havde aftenen budt på en større række afbud pga. corona herunder bl.a. Advokat Niels Pedersen, som gennem mange år har været valgt som dirigent på foreningens generalforsamlinger.

Kl. 18 byder formand Hans Jørgen Christensen velkommen til generalforsamling i Marineforeningen. Medlemmerne rejser sig, flaget hejses højtideligt og forsamlingen synger Kong Christian. Dernæst æres de medlemmer, som i det forløbne år er gået fra borde.

Formand Hans Jørgen Christensen stiller forslag om distrikts leder Charley F. Petersen som dirigent. Ingen indvendinger, og der kvitteres med bifald.

Charley konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig med henvisning til annoncering og opslag på marineforeningens hjemmeside, og giver derefter ordet til formanden, som kan gå til aftenens første punkt, bestyrelsens beretning. 

Årets bestyrelsesberetning:

Efter sidste generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med formand Hans Jørgen Christensen, næstformand Bent Lyngsø, Kasserer Kenneth Kajberg, bestyrelsesmedlemmer Jens Poulsen, Tommy Lyngsø og Erik Christensen. Man kan dog altid se den aktuelle bestyrelse på foreningens hjemmeside.

Foreningen har i årets løb været til bl.a. John Malers 85 års fødselsdag med tre mand og kanonen, sendemandsmøde i Skagen med to mand og distriktsmøde i Hobro med to mand. Der har været afholdt Fregatskydning med stegte ål, hvor foreningens nye fregatkaptajn Tommy Lyngsø tog over for den afgående fregatkaptajn Jens Poulsen. Der har været afholdt Torskegilde, hvor vi dog ikke kunne skaffe torsk, Skipperaften og Julefrokost, men alle arrangementer har været godt besøgt.

Med disse ord afslutter formanden sin beretning. Der er fra salen ikke spørgsmål til beretningen.

Dirigenten takker formanden for beretningen, og da ingen har spørgsmål eller kommentarer, giver han efterfølgende ordet til kasseren. 

Fremlægning af regnskab:

Kasserer Kenneth Kajberg gør kort rede for årets regnskab.  Det ser, lig sidste år, ikke så flot ud som tidligere år.

Indtægten er atter , grundet corona-ned lukning lav i forhold til tidligere år. Afledt heraf er foreningens omkostninger også faldet. Sidste års forbedringer på Marinestuen har dog medført en stigning i foreningens aktiver, så trods det noget stille år kan foreningen trods alt fremvise et fint regnskab.

Der var ingen spørgsmål til kasseren, og regnskabet blev afslutningsvist godkendt med bifald. 

Valg:

På valg var formand Hans Jørgen Christensen, Jens Poulsen og Tommy Lyngsø, som alle modtog genvalg.

Som suppleant modtog Lars Brøndum, Hals, genvalg.

Hans Christian Hansen og Hans Jørn Abildgaard modtog genvalg som revisorer.

Alle ønskes tillykke med valget. 

Evt:

Foreningen havde ikke modtaget punkter til evt. fra medlemmerne, så årets dirigent distriktsformand Charley F. Petersen, Aalborg benyttede lejligheden til at berette om dette års kommende distrikts- og sendemandsmøde, hoved foreningens nye edb-system og om ansættelsen af en ny kvindelig landssekretær, og dermed medlem af landsbestyrelsen. Han afslutter med beretningen om, at landsforeningen pt. kigger på uniformeringen herunder om medlemmer skal iklædes marineblå bukser frem for de traditionelle grå.

Efter afslutningen af generalforsamlingen påpeger Steen Wulff, at bestyrelsen bestemt må sove i timen, idet han oplyser, at han har været medlem af Nibe Marineforening i 40 år, og dermed må være berettiget til at modtage Den Danske Marineforenings 40 års nål. Dette begrundes yderligere med, at han tidligere har modtaget 25 års nålen.

Når Nibe Marineforening skatter alle sine medlemmer, også støttemedlemmerne, så bør det i sagens natur nævnes, at 25 og 40-års nåle udleveres af Den Danske Marineforening til dens fuldgyldige medlemmer, og dermed ikke til støttemedlemmer forklarede distrikts formand Charley F. Petersen, som også forklarede, at man ikke har 40 års medlemskab af Den Danske Marineforening, når man som Steen Wulff først blev fuldgyldigt medlem i 2011, hvorved hovedparten af de 40 år udgjorde støtte medlemskab af Nibe Marineforening. Bestyrelsen vil dog undersøge sagen nærmere.

Efter dirigentens anvisning afslutter formanden general forsamlingen med en tak for et fint møde. Herefter kunne deltagerne indtage aftenens menu bestående af sild, karrysalat, skipper labskovs, øl, snaps, kaffe og småkager.

Aftenens dirigent: distriktsleder Charley F. Petersen fra Aalborg

Kort før Generalforsamlingen starter

Der er dækket flot op til aftenens traktement.

Søndagsåbent

Formanden appellerer til at flere frivillige melder sig til søndags vagterne

Tag del i hyggen i Marinestuen den første søndag i hver måned. Bidrag med lidt madlavning en søndag og deltag i det varme kammeratskab i Marinestuen.

Kontakt formanden for mere info.